http://www.ensayistas.org/antologia/XIXE/castelar/esclavitud/index.htm

http://www.ensayistas.org/antologia/XIXE/castelar/esclavitud/c-esclavitud.htm

foto:   http://www.nmm.ac.uk/freedom/viewTheme.cfm/theme/abolition